2 3 4 5 6 7
ค่ายพักแรม
17 - 19 มกราคม 2562
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันที่ 17 - 19 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบล แม่ปูคา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
28 - 30 สิงหาคม 2558
การฝึกอบรมลูกเสือคุณธรรมและลูกเสือประชาธิปไตย โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- 543
Day Camp โรงเรียนเรยีนาเชดีวิทยาลัย วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
1
Free Counters