2 3 4 5 6 7
ห้องประชุม

บริการห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมด้วยอุปกรณ์และบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ห้องล้านนาแกรนด์ สำหรับงานประชุมสัมมนา ความจุประมาณ 500 คน

ห้องเวียงพิงค์1 , ห้องนครพิงค์1  สำหรับงานประชุมสัมมนา ความจุประมาณ 70 คน

ห้องนครพิงค์2  สำหรับงานประชุมสัมมนา ความจุประมาณ 40 คน

ห้องเวียงพิงค์ 2  สำหรับงานประชุมสัมมนา แบบ Classroom ความจุประมาณ 30 คน