2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
10 - 11 สิงหาคม 2560
สัมมนาศาสตร์ Promanager ศาสตร์แห่งความสำเร็จ วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2560 บริษัท ฟิลลิปประกันภัยชีวิต จำกัด มหาชน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
25 - 27 กรกฎาคม 2560
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค 5 ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนพิทักษ์ไทย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษณ์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
14 - 16 กรกฎาคม 2560
โครงการต้นกล้าพลเมืองศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน CIVIC EDUCATION CMU วันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
14 - 16 กรกฎาคม 2560
" การอบรมเชิงปฏิบัติการ " เรื่องทักษะการเป็นกระบวนกรในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กและครอบครัว ( Transformative Learning Design ) วันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดโดย มูลนิธิศูนย์พิทั
26 - 28 มิถุนายน 2560
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา) ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
20 - 23 มิถุนายน 2560
" ค่ายทักษะชีวิต 1 " โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 - 23 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16