2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
07 - 09 ธันวาคม 2561
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนวารีเชียงใหม่ วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบล แม่ปูคา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
21 - 23 พฤศจิกายน 2561
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านสันป่าสัก วันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ตำบล แม่ปูคา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
06 - 08 พฤศจิกายน 2561
" โครงการปฏิบัติธรรม " กับอ.สุภีร์ ทุมทอง วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2561 จัดโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนาและ ชมรมสารธรรมล้านนา
31 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2561
" BALA CAMP ครั้งที่ 17 " คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
31 ตุลาคม - 02 ธันวาคม 2561
" การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี " โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
24 - 25 สิงหาคม 2561
" การฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต " ผ่านกิจกรรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16