2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
06 - 07 กรกฎาคม 2556
กิจกรรมค่ายพัฒนาการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
29 - 30 มิถุนายน 2556
โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง ค่ายผู้นำน้อย และ พิธีสถาปนาคณะกรรมการนักเรียน ปี การศึกษา 2556 วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
- 543
ค่ายทักษะชีวิต 1 โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 - 18 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
- 543
กิจกรรมค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติดภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
13 - 13 543
กิจกรรมระลึกพระคุณครู โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16