2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
02 - 05 พฤษภาคม 2557
ค่ายลูกเสือ กศน. BTC วันที่ 2-5 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
- 543
ประชุมผู้นำศิษยาภิบาลองค์กรโฟรสแควร์แห่งประเทศไทย (Four Square Thailand Leadership Conference July 23-25) ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
- 543
สมาคมศิษย์เก่านิด้าภาคเหนือ การประชุมครั้งที่ 3/2555 - 2556 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
- 543
หลักสูตรการอบรม พัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
- 543
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
06 - 06 กรกฎาคม 2556
อบรมสัมมนาแผนสุขภาพตำบลแม่ปูคา วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 โดย กลุ่มงานวัณโรคภาคประชาชน ตำบลแม่ปูคา ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16