2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
22 - 24 พฤษภาคม 2557
วันที่ 22,24 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
21 - 23 พฤษภาคม 2557
ค่ายลูกเสือ กศน.อ.ลี้ จังหวัดลำพูน วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
16 พฤษภาคม - 543
หลักสูตรพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันดำแพง จ.เชียงใหม่
10 - 10 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมรับน้อง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2557 ณค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
09 - 09 พฤษภาคม 2557
ค่ายกิจกรรมฤดูร้อนโรงเรียนวิชัยวิทยา วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16