2 3 4 5 6 7
กิจกรรมล่าสุด
29 - 30 ตุลาคม 2558
" โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Team Building " โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส หลักสูตร " พัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ วันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
08 - 09 สิงหาคม 2558
ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
30 - 01 กรกฎาคม 2558
"ค่ายทักษะชีวิต 1" โรงเรียนดาราวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
12 - 13 มิถุนายน 2558
การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติดเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและการศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ ค่ีายลูกเหนือเสือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
- 543
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 รุ่นแรก วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558 รุ่นสอง ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
21 - 24 พฤษภาคม 2558
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16